p110  읽고 표현해 볼까요  `

                    1.

                 

           d                     원숭이를 구경할 때의 주의점!

                                    가까운 곳에서 보지 않는다!

                                    손을 내밀지 않는다!

                                    손으로 만지지 않는다!

                                    음식물을 보이지 않는다!

                          2.

                        

                                      운숭이는 귀여웠습니다.

                                  눈이 컸습니다.

                                  엉덩이가 매우 빨겠습니다.

                                  오늘은 정말로 즐거웠습니다.

                                  또 보러 가고 싶습니다.

 

                     p111    3.

                       

                                                ♥ 생일

                                           축하합니다 ♥

                                              아빠,

                                            생일 축하해요

                                            건강에 주의하시고요.

                                               ☆ 마유 ☆

                                  4.

                                 

                                      도모코

                                  졸업, 추하해!!

                                  앞으로도

                                  잘 부탁해.

                                  고바야시 하루키